Στεγανοποιητικά Μάζας
Sika Plastocrete N

Το Plastocrete N είναι πρόσμικτο σκυροδέματος που ενεργεί ως στεγανοποιητικό μάζας, καθώς και σαν ρευστοποιητής. Χρησιμοποιείται γενικά σε κατασκευές σκυροδέματος και ειδικά σε κατασκευές που περιέχουν ή προσβάλλονται από νερό.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.30.0118 0.5 % κατά βάρος τσιμέντου 20 Kg
03.30.0120 0.5 % κατά βάρος τσίμεντου 220 Κg
03.30.0130 0.5 % κατά βάρος τσιμέντου 1080 Kg
Sika 1 +
Το Sika 1+ είναι υγρό στεγανοποιητικό πρόσμικτο που χρησιμοποιείται για μείωση της υδατοπερατότητας του σκυροδέματος και των τσιμεντοειδών κονιαμάτων.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.34.0006 1.5 % κατά βάρος τσιμέντου 5 Kg
Sika WT-200P

Στεγανοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος Κρυσταλλικής Δράσης. Έχει τη δυνατότητα σφράγισης μικρορωγμών στο σκυρόδεμα και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του σκυροδέματος στο οποίο ενσωματώνεται.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Ενημερωτικό Έντυπο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.30.0150 1 - 2 % κατά βάρος τσιμέντου 18 Kg
Υπερρευστοποιητές
Στεγανοποιητικά Μάζας
Επιβραδυντές Σκυροδέματος
Ειδικά Πρόσθετα Σκυροδέτησης
Ρυθμιστικά Πρόσθετα Κονιαμάτων Τσιμέντου
Ίνες
print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio